1. REKISTERINPITÄJÄ

CC Real Finland Oy / Kauppakeskus Itis (jäljempänä ”Itis”) Kauppakeskus Itis Itäkatu 1-7 00930 Helsinki

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Tarja Finni
Puhelin +358 (0)9 343 6480

3. REKISTERIN NIMI
Kauppakeskus Itiksen asiakas- ja kontaktirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteriä käytetään Itiksen markkinointiviestinnän kohdentamiseen postitse, sähköpostitse tai matkapuhelimeen markkinointiluvan mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Itiksen eri kanavissa ja medioissa tapahtuvaan asiakassuhteen, asiallisen yhteyden ja niihin liittyvän asioinnin ja viestinnän hoitoon ja ylläpitoon, liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan, markkinointiin, viestintään, tyytyväisyys-, mielipide- ja markkinatutkimuskyselyihin ja muihin vastaaviin toimenpiteisiin, liiketoiminnan eri toimenpiteiden kohdentamiseen ja analysointiin liittyviin toimiin sekä muihin vastaaviin tarpeellisiin tarkoituksiin. Itis käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa Itiksen lukuun toimivia alihankkijoita, joiden kanssa on solmittu GDPR:n vaatimukset täyttävä Data Processing Agreement (DPA).

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia perustietoja kuten: Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot sekä yksi rekisteröityyn liittyvä muu tunnistetieto. Käsiteltäviä tietoja voivat olla myös esimerkiksi: Lupa ja -kieltotiedot, rekisteröidyn antamat kiinnostuksen kohteita tai asiointiuseutta Itiksessä koskevat tiedot tai muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan tai asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista.

7. TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Itiksen valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimissa puitteissa sekä luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

8. ASIAKASREKISTERIIN KUULUVAN ASIAKKAAN OIKEUDET
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle taholle (kohta 2.). Tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse tarkastuspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Tiedot voi tarkastaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Jokaisella asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen.

9. REKISTERIN SUOJAUS
Manuaalinen aineisto liittymis- ja kilpailulomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti. Sähköinen rekisteri Itiksen asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan määrätyillä CC Real Finland Oy:n työntekijöillä ja yhteistyökumppaneiden edustajilla on oikeus käsitellä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.